झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

अधिसूचना आणि सूचना

 1.  
मुंबई सी.एस.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकिसाठी मिळकतीचे संपादन करणेबाबत dated 19 Jan 2021   Downlaod File    
 1.  
GR Notification 04 Feb 2004   Downlaod File    
 1.  
GR Notification 09 Mar 2005   Downlaod File    
 1.  
GR Notification 25 Jun 2009   Downlaod File    
 1.  
DCR Dharavi   Downlaod File    
 1.  
Existing Land use Map of Draft Planning Proposal   Downlaod File    
 1.  
Proposed Land use Map of Draft Planning Proposal   Downlaod File    
 1.  
Proposed Amenity Map of Draft Planning Proposal   Downlaod File    
 1.  
Proposed Road Network Map of Draft Planning Proposal   Downlaod File    
 1.  
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance And Redevelopment) Act, 1971   Downlaod File    
 1.  
Guideline for Pradhan Mantri Awas Yojana for Housing for All (Urban)   Downlaod File    
12. DRP Officer List   Downlaod File    
13. UDD Notification dated 09.04.1979   Downlaod File    
14. Information about Facilities Provided In DRP   Downlaod File    
15. Planning Proposal Gazatte   Downlaod File    
16. Sanctioned Proposed Landuse Plan of Dharavi   Downlaod File    
17. जाहिर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये सुरु होत असलेल्या झोपडीधाकांच्या सर्वेक्षणाबाबत.   Downlaod File