झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

परिपत्रके

Sr.No. Document Title Circular Number Circular Date Downlaod File
1 परिपत्रक क्र. 1 पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांची सर्वसाधारण सभा, संस्थांची नोदणी याबाबतची कार्यपध्दती. 01 28/May/2021 Download File
2 परिपत्रक क्र. 41 विकासकामार्फत पात्र झोपडीधारकांना भाडे अदा करण्याची  कार्यपध्द ती
41 16/02/2024 Download File
3        
4        
5        
6        
7        
8        
 9        
10