झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:267
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Administrative Department Susme Builders Pvt Ltd Supreme Cout Judgement 2018/01/04 04/01/2018 Susme Builders Pvt Ltd Supreme Cout Judgement
2 Chief Executive Officer Order Under section 13 (2) of Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Re-development) Act, 1971 [ 20171129 29/11/2017 Order Under section 13 (2) of Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Re-development) Act, 1971 [
3 Chief Executive Officer Dwarkamai CHS 20171129 29/11/2017 Dwarkamai CHS
4 Chief Executive Officer SWAPNPURTI CHS 20171127 27/11/2017 SWAPNPURTI CHS
5 Chief Executive Officer 33(14)-D CTS NO- 715 Andheri village, Andheri Taluka 20171123 23/11/2017 33(14)-D CTS NO- 715 Andheri village, Andheri Taluka
6 Chief Executive Officer ST ANTHONY CHS SHREE SADGURU CHS 20171122 22/11/2017 ST  ANTHONY CHS  SHREE SADGURU CHS
7 Chief Executive Officer VRINDAVAN CHS 20171122 22/11/2017 VRINDAVAN CHS
8 Chief Executive Officer 33(14)-D CTS NO- 1625 Dahisar village 20171121 21/11/2017 33(14)-D CTS NO- 1625 Dahisar village
9 Chief Executive Officer OM SAI SRA CHS AND KAPILA CHS 20171120 20/11/2017 OM SAI SRA CHS  AND KAPILA CHS
10 Chief Executive Officer BANDRA RAJIV NAGAR CHS 20171114 14/11/2017 BANDRA RAJIV NAGAR CHS
11 Chief Executive Officer CAMPZ CHS 20171114 14/11/2017 CAMPZ CHS
12 Chief Executive Officer CEO Orders 20171114 14/11/2017 CEO Orders
13 Chief Executive Officer SANTOSHI MATA AND OTHERS CHS 20171114 14/11/2017 SANTOSHI MATA AND OTHERS CHS
14 Chief Executive Officer KARMBHUMI CHS AND TAI CHS 20171110 10/11/2017 KARMBHUMI CHS AND TAI CHS
15 Chief Executive Officer PANCHSHEEL SRA CHS AND EKTA CHS LTD 20171109 09/11/2017 PANCHSHEEL SRA CHS AND EKTA CHS LTD